Jdi na obsah Jdi na menu
 


Řecká literatura

18. 12. 2011

ŘECKÉ UMĚNÍ

Architektura
·         chrámy, divadla, stoe (kryté sloupové síně)
·         lázně, paláce
·         tři typy sloupů:
o   dórský (nemá patku)
§ Parthenon
o   iónský (štíhlejší)
§ tzv. trojdělení:
·         patka
·         dřík
·         hlavice
§ Artemidin chrám v Efesu
o   korintský
·         vnitřek chrámu nesloužil ke shromažďování, ale k umístění velké sochy
·         nejvýznamnější památky:
o   Artemidin chrám v Efesu
o   Diův chrám na akropoli
o   Parthenon
o   vzorové divadlo v Epidauru
Sochařství
·         snaha zachytit harmonii jednotlivých částí lidského těla a krásu
·         náměty:
o   postavy řecké mytologie a sportu
o   karikatury z denního života (v oblibě byly karikatury starého rybáře a opilé stařeny)
·         sochaři:
o   Myrón
§ Diskobolos
o   Polykleitos
o   Feidias
§ Parthenon, socha Dia
 
ŘECKÁ LITERATURA
 
·         vychází z řecké mytologie
·         mnohobožství
 
Dělení
1) Archaické období
·         od nejstarších dob do 6. století př. n. l.
2) Attické období
·         5. – 4. století př. n. l.
3) Helénistické období
·         do 2. – 1. století př. n. l.
 
ARCHAICKÉ OBDOBÍ
·         rozvíjela se lyrika a epika
1) epika
Homér
·         Illias a Odysseia
·         slepý, otrok
·         Illias
o   o hněvu rychlonohého Achilla
o   líčí epizodu z desetiletého boje o Troju
o   zachycuje 41 dnů trojské války
o   hlavní postavou Achilles, který vedl spor s vůdcem řecké posádky Agamemnonem
o   Achilleus odmítá bojovat -> Troja získávala převahu
o   Achilleův přítel Patroklos se převlékl za Achilla, ale byl zabit Hektorem, Achilleus se rozzuřil, zabil Hektora a jeho mrtvé tělo vláčel kolem Troje
·         Odysseia
o   líčí závěr putování krále Odyssea z trojské války, putování trvalo deset let
o   zažívá různá dobrodružství, na rodném ostrově Ithace se setkává se svým synem Telemachem a věrnou manželkou Penelopé
·         epos = rozsáhlá lyricko-epická skladba s mnoha postavami a složitým dějem
o   může mít formu básnickou i prozaickou
·         znaky homérských eposů:
o   vylíčeny prosté a otevřené lidské vztahy a city (oddanost, síla, statečnost)
o   člověk, bohové a příroda tvoří jednotu
o   homérský člověk je ve všem podřízen bohům
2) lyrika
·         Archilochos
·         Alkaios
o   vojáci -> pijácké, milostné, bojovné básně
·         Sapfó – tzv. desátá múza
o   monodická lyrika
§ určená pro sólovou recitaci za doprovodu lyry
o   založila literární školu pro dívky na ostrově Lesbos
·         Anakreon
o   veselá, zábavná lyrika
o   hlavním tématem ženy, víno, láska
o   anakreonská poezie = víno, ženy, veselí, zpěv, láska
·         Pindaros
o   slavnostní sborová lyrika
o   ódy (oslavná báseň)
3) bajky
·         Ezop – Aisopos
·         naživé věci a zvířata se chovají jako lidé
o   alegorický útvar
 
ATTICKÉ OBDOBÍ
·         Athény ležely v oblasti Attika -> Attické období
·         drama, próza
Drama
·         vzniklo z oslav boha Dionýsa
·         řecké divadlo
o   půlkruhovité, kamenné
o   mělo dobrou akustiku
o   hlediště, orchestra – na ní vystupoval sbor
o   scéna – herci se tam převlékali a vycházeli na proscénium (předscéní)
o   herci jen muži, nosili boty na vysokých podpatcích (kothúrny)
·         drama vzniklo z tzv. dithyrambu = řecká kultovní a rituální píseň na počest bohů
o   píseň měla krátkou zápletku – děj, který se stal základem dramatu
·         nejdříve se vyvinula tragédie – z řeckého tragós = zpěv kozlů
o   -> tragédie = „kozlí píseň“
§ herci se oblékali do kozlích kůží, důležité byly masky – jeden herec měl více rolí
o   tragédie líčí nerovný zápas hrdiny končící jeho smrtí
§ hrdina bojuje buď s nadpřirozenými silami, nebo se silami vnitřního já, které byly silnější než on
·         děj dramatu vychází z mytologie
·         autoři:
o   Aischylos
o   Sofokles
o   Euripidés
·         hrdinové dramatu:
o   dva rody:
§ Atreovci (Mykény)
·         Atreus + Aeropé
·         Agamemnon + Klynaiméstra
·         Elektra, Ifigenie, Orestes
§ Labdakovci (Théby)
·         Láios + Iokasté
·         Kreon (bratr Iokasté)
·         Oidipus
·         Antigona
Aischylos
·         90 tragédií, dochovalo se jen 7
·         hlavní znak:
o   lidé jsou zodpovědní za své skutky, ale když poruší jisté normy – vzepřou se, jsou trestáni bohy
o   zavedl druhého herce
·         tragédie:
o   Peršané
o   Odpoutaný Prométheus
o   trilogie Oresteia
§ vychází z báje o prokletí Thantala
§ Král Agamemnon je zabit manželkou Klynaiméstrou a jejím milencem. Orestes podle tradice musí odčinit otcovu smrt, proto za podpory své sestry Elektry zabije vrahy otce (svou vlastní matku). Poté zešílí, je pronásledován Erinyemi a ochranu hledá u bohů, ovšem Erinye trvají na jeho vydání. Spor nakonec rozhoduje bohyně moudrosti Pallas Athéna, sešel se celý soudní sbor (nejlepší athénští občané), který nakonec hlasováním Orestea osvobodil.
 
Irving Stone: Řecký poklad
·         narodil se 1903 v San Franciscu, zemřel 1989 v Los Angeles
·         líčí osudy Heinricha Schliemanna (průkopník terénní archeologie a objevitel Troje)
 
Aischylos: Odpoutaný Prometheus
·         považován za zakladatele řecké tragédie
·         narodil se 525 př. n. l. v Eleuzíně
·         Prometheus byt přikován ke skále na Kavkazu, protože se vzepřel Diovi. Každý den k němu přilétal orel, který mu vyklovával játra, která mu do dalšího dne dorůstala.
 
Sofokles
·         napsal 123 tragédií, zachovalo se jen 7 (Antigona, Král Oidipus, Elektra, Trachiňanky)
·         496-406 př. n. l.
·         dramatik, kněz, politik
·         rysy jeho děl:
o   úcta k náboženství
o   morální vědomí
·         zavedl třetího herce
o   -> omezena úloha sboru, děj byl zhuštěn, zkrácen a zvýšila se jeho dramatičnost
·         zavedl princip „deus ex machina“ = „bůh ze stroje“
o   při hře byla na scénu spuštěna socha boha ve chvíli, kdy bylo potřeba předejít katastrofě
o   bůh byl tím, kdo zasahoval do řešení konfliktů
·         rys Sofoklových her:
o   ti, kteří se chtěli vyhnout osudu, přivolali zhoubu na sebe i své blízké
o   mají morální podtext
 
 
 
Antigona
·         Antigona, vedená smyslem pro čest, spravedlnost a láskou k bratrovi, odporuje nařízení krále Kreona a pohřbí svého bratra i pod pohrůžkou trestu smrti
·         motivy: morální zásady, sourozenecká láska, strach z bohů
·         prostředí: Théby před královským palácem za doby mýtické
·         jazyk: spisovný, archaismy, poetizmy
·         ich forma, sbor er forma, dialogy, monology
·         postavy:
o   Antigona – dcera Oidipa
o   Kreón – bratr Oidipovy matky a ženy
o   Isméné – sestra Antigony
o   Haimón – syn Kreóna, snoubenec Antigony
o   Teirésiás – slepý věštec
o   Polyneikés, Eteoklés
obsah : Antigona je přivedena ke králi a přizná se, že i přes zákaz pohřbila svého bratra. Král ji chce i před očima svého syna, Antigonina snoubence Haimóna popravit, ale nakonec ji dá pouze zavřít zaživa do hrobky.
Král Oidipus
·         Oidipus – syn thébského krále Laia
o   po narození byl „pohozen“ svými rodiči, protože se jeho otec dozvěděl o věštbě, podle níž měl být zabit svým synem a syn se měl oženit se svou vlastní matkou
§ -> proto Oidipus vyrostl v cizí zemi
§ když dospěl, Apollon sdělil Oidipovi věštbu, a aby věštbě předešel, opouští své domnělé rodiče
§ na cestě potká neznámého cizince, dostane se s ním do sporu a zabije ho – netuší však, že zabil svého otce
§ zachrání město Théby před morem a za odměnu dostane osiřelý thébský trůn a vlastní matku za manželku
§ po letech vypukne ve městě mor, Apollon znovu věští, že mor nepřestane, dokud bude žít v zemi vrah krále Laia
§ Oidipus zahajuje pátrání a z vraždy je nakonec obviněn on sám slepým věštcem
§ aby neviděl neštěstí, které způsobil, oslepí se, a opouští Théby po té, kdy se zabila i jeho matka
 
Euripidés
·         tím, že jeho postavy trpí a před svým činem váhají, se stávají lidštějšími
·         Élektra, Ifigenie, Médea (nejznámější)
Médea
·         podle pověsti žila jako kouzelnice = barbarka
·         uprchla ze své vlasti Kolchidy s řeckým Iásonem
·         aby oklamala otce, zabila na útěku svého bratra, ale když byla Iásonem opuštěna, zabila ze msty a nenávisti k němu své (jejich) vlastní děti
·         Médea se stala trpící ženou zrazenou ve velké lásce
 
·         pro antickou tragédii je typické pět částí kompozice (expozice, kolize, krize, peripetie, katastrofa)
 
Komedie
·         vedle tragédie vznikala i komedie
·         zobrazovala vše směšné v životě a kritizovala špatné lidské vlastnosti
·         Aristofanes – tzv. stará komedie
o   Mír
o   Lysistraté – o vládě žen, které donutí muže ukončit válku, uzavřít mír
o   Žáby
 
Próza
a) historie
·         Herodotos z Halikarnasu
o   nazýván „otcem historie“
o   nejslavnější dílo Dějiny
§ popisuje řecko-perské války
·         Thukydidés
o   považován za otce vědeckého dějepisu
o   Dějiny peloponéské války
·         Xenofón (otec Thukydida)
o   spis Anabáze
§ (anabáze = dlouhé strastiplné putování)
b) filozofie
·         materialistická
o   Thales z Miletu
§ tvrdil, že vše vzniklo z vody
o   Anaximandros
§ podle něj vše vzniklo z nekonečné látky – z tzv. „apeironu“
o   Anaximenés
§ podle něj vše vzniklo ze vzduchu
o   Herakleitos z Efesu
§ podle něj vše vzniklo z ohně
·         idealistická
o   Sokrates
§ hledal objektivní pravdu v myšlence
§ manželka Xantipa
o   Platón (Sokratův žák)
§ nazýván „knížetem filozofů“
§ založil vlastní školu – tzv. Akadémii
§ věnoval se učení o ideách (idea dobra, zla, krásy, dokonalosti)
o   Aristoteles (Platonův žák)
§ vychovatel a učitel Alexandra Velikého
§ založil vlastní školu Lykeion (původ slova lyceum)
§ vycházel ze zkušenosti a dospíval k poznatkům všeobecně platným
§ spis Poetika – teorie literatury, zejména dramatu
·         stanovil zásadu trojí jednoty = jednota místa, času, děje
o   jeden děj (ne příliš rozsáhlý) se odehrává na jednom místě, v jeden den
·         vysvětlil zde pět částí kompozice
Řečnictví
Demosthénes
·         Filipiky = řeči proti Filipu Makedonskému
o   filipiky = řeči proti někomu
 
HELÉNISTICKÉ OBDOBÍ
·         literatura se odvrací od veřejného života k člověku
·         rozvíjí se komedie
o   vzniká tzv. nová komedie
§ autorem Menandros
·         Škarohlíd
·         idealizoval skutečnost
·         poezie
o   Theokritos
§ idylická poezie
§ pastýřská idyla
·         básně o bezstarostném životě uprostřed přírody
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

 

PortrétPoslední fotografie


Kontakt

velkaencyklopedie

velkaencyklopedie@seznam.cz


Mail listArchiv

Kalendář
<< duben >>
<< 2021 >>
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Statistiky

Online: 6
Celkem: 1042713
Měsíc: 11219
Den: 411