Jdi na obsah Jdi na menu
 


Husitské období

11. 4. 2012

 LITERATURA HUSITSKÉHO OBDOBÍ

 – HUSOVI PŘEDCHŮDCI

-      Od 2.pol.14.stol. narůstala krize feudální společnosti a krize církve

-      V roce 1378 začali dokonce bojovat o moc dva papežové -> tzv. papežské schizma = dvojpapežství

-      Církev nežila podle svých hlásání (učení), proto ji začali kritizovat myslitelé, filozofové, lidoví kazatelé:

·         Jan Viklef – Anglie

·         Martin Luthen – Německo

·         U nás Husovi předchůdci – předjímali učení mistra Jana Husa

Husovi předchůdci

-      Konrád Waldhauser

·         Německý kazatel

·         Do Prahy byl povolán samotným Karlem IV.

·         Kázal německy a latinsky

o   -> jeho kázání bylo určeno bohatým měšťanům a univerzitním studentům

o   => tzv. náprava shora

-      Matěj z Janova

·         Kázal latinsky

·         Tvrdil, že kořen zla je ve feudální uspořádání společnosti

-      Jan Milíč z Kroměříže

·         Kázal česky

o   -> mohl se obracet na chudinu

·         Svým způsobem života chtěl být příkladem pro ostatní lidi

·         Po jeho smrti

o   Jeho žáci vytvořili středisko českého kazatelství v Betlémské kapli (1391 zahájena stavba)

-      Tomáš Štítný ze Štítného

·         Nebyl knězem, a přesto učinil náboženskou literaturu přístupnou všem laikům (necírkevní člověk)

o   -> v češtině vytvořil rozsáhlé dílo o otázkách víry a náboženství

·         Domníval se, že daný řád je neměnný, a tak usiloval: „jen o zharmonizování“ feudální společnosti

·         Považován je prvního klasika české prózy

o   Proč? Jeho čeština byla na tehdejší poměry dokonalá (výstavba, jazyk…)

·         Psal traktáty – vědecké pojednání

o   Knížky šestery o obecných věcech křesťanských

§  Podává poučení o křesťanských zásadách a ctnostech a také poučení o praktických věcech – jak hospodařit

o   Řeči besedních

§  Formou rozhovoru otce s dětmi vysvětluje náboženské otázky

o   Řeči nedělní a sváteční

§  O otázkách víry pro ty, kteří nemohli chodit do kostela

o   Knížky o šašiech

§  Jedná se o překlad, kde na zásadách pravidel šachové hry, vykládá vztahy mezi jednotlivými společenskými vrstvami

-      Autor se své tvorbě postupoval dvojí metodou

·         1) metoda překladatelská

o   Překládal, ale něco si upravil po svém, něco vypouštěl, něco doplnil

·         2) metoda kompilační

o   Skládání

o   Z hotových knih, textů – skládal nové dílo

ZLIDOVĚNÍ LITERATURY V DOBĚ HUSITSKÉ

1)   HUSITSKÁ DOBA

·         Na počátku 15.st. byli ve společnosti hluboké rozpory, které vyvrcholily v roce 1419, kdy lid poprvé se zbraní v ruce, povstal proti utlačovatelům – tento rok je považován za počátek husitského revolučního hnutí

·         Husité byli názorově nejednotní:

o   Utrakvisté = kališníci

§  Uznávali přijímaní svátosti „pod obojí způsobou“

v  chléb a víno

v  víno – symbol krve

v  chléb (hostie) - symbol Kristova těla

o   katolíci

§  kteří připouštěli pouze přijímání hostie

·         pro husitství byl příznačný, co se týče víry, chiliasmus

o   = víra v příchod Krista

·         Dvě fáze husitského revolučního hnutí:

o   I. období přípravy revolučního hnutí a revolučních bojů

§  Počátek 1419

§  1420 bitva u Vítkova pod vedením Jana Žižky

§  1426 bitva u Ústí nad Labem

§  1427 bitva u Tachova

§  1431 bitva u Domažlic – křižáci poraženi

v  26-31 pod vedením Prokopa Holého

§  1434 bitva u Lipan – Husité poraženi tzv. panskou jízdou

§  Za konec je považován rok 1437 – v tomto roce zlomek osamocený odpor Jana Roháče z Dubé na hradě Sion – tento rok je považován za konec Husitského revolučního hnutí

o   II. období polipanské

§  Doba vlády krále Jiřího z Poděbrad

§  Od 40. Do 60-let 15.st.

§  Kdy myšlenkově husitství doznívalo v díle Petra Chelčičkého a ve vzniku jednoty bratrské

RYSY LITERATURY

-      Byl dovršen proces laicizace a demokratizace => čeština naprosto převládla ve všech oblastech literatury, vyrovnala se latině, pronikla i do bohoslužby

·         Změnil se tradiční hrdina – hrdiny se stávají lidové postavy

-      Změnily se literární druhy

·         Kroniky

·         Traktáty

·         + jako nové žánry:

o   Kázání

o   Satirické básnictví

o   Písně

-      Změnil se obsah pojmu česká literatura

·         Do husitství vše, co vzniklo na našem území v jakémkoliv jazyce, ale od husitství patří do české literatury díla napsaná pouze česky

-      Funkce literatury

·         Funkce agitační a propagační – v prvním období

·         Funkce polemická a zábavná – v druhém období

o   Ostrá výměna názorů, spor

Mistr Jan Hus

-      Narodil se 1371 v Husinci u Prachatic

-      Vystudoval Pražskou univerzitu

-      Okolo roku 1400 vysvěcen na kněze a od roku 1402 kázal v Betlémské kapli, v témže roce byl zvolen na několik měsíců rektorem univerzity

-      V roce 1409 se zasloužil o vydání Dekretu Kutnohorského

-      Jeho učení má revoluční charakter – nejen kritizoval, ale i ukazoval cesty nápravy cesty – toho se církev bála – kritizoval a vystupoval proti papeži, proti prodávání odpustků

·         To se církvi nelíbilo, a proto byla na Husa dána klatba (= nesměl v Praze kázat)

·         A na Prahu byl dán interdikt

o   Po dobu Husova pobytu v Praze se nesměli konat žádné obřady

-      => proto Hus odchází kázat na Kozí Hrádek u Tábora

-      Roku 1414 byl povolán císařem Zikmundem na koncil do Kostnice, aby tam odvolala své učení

-      -> své učení neodvolal a tak byl 6.července 1415 upálen

-      Ve vězení strávil přesně 247 dní

DÍLO

-      A) Husovy latinské spisy

·         Quodlibet = sborník projevů na rozmanitá témata, cílem bylo prokázat schopnost Husa odpovídat na různé otázky z řád studentů a profesorů

·         De ecclesia = o „církvi“ : Hus zde dokazuje, že příslušníkem církve je pouze ten, kdo nespáchal těžký hřích -> kritika církve, hlavou církve je sám Kristus -> otřásl autoritou papeže, konkrétně dokázal, že křesťan není povinen poslouchat papeže a kněží, pokud nežijí podle křesťanských zásad (Bible

·         De sex erroribus = „o šesti lidech“ : Husovy názory na víru, církev obecně

-      B) Husovy kázání

·         Hus se stal mluvčím lidu

·         Na stěny Betlémské kaple nechal napsat krátké výklady a traktáty

·         Provedl reformu církevního zpěvu = sám lid se aktivně podílel na bohoslužbách formou písní

·         Dbal an čistotu a krásu českého jazyka

-      C) Husova reforma českého pravopisu

·         De ortographia Bohemica: odstranil spřežky, zavedl tzv. nabodeníčka (interpunkční znaménka, diakritický pravopis) – nad samohláskou čárka (délka), tečka (měkkost)

-      D) Knížky o svatokupectví

·         Hus napadá tehdejší zlozvyky = prodávání církevních hodností, vymáhání poplatků za církevní úkony, prodávání odpustků a rozmařilost církve

·         Kritika církve přerostla v kritiku celé společnost

-      E) Dcerka

·         Vzdělavatelný spis

·         Určený ženám, jak vychovávat děti a žít tak, aby byli šťastné

-      F) Výklad Viery, Desatera a Páteře

·         Viera = modlitba, věřím v boha

·         Desatero = vysvětluje boží přikázání

·         Páteře = základní modlitba, pod názvem Otčenáš

·         => Je to výklad základních bohoslužebných textů a desatera

-      G) Postila

·         postila – po oněch slovech

·         Postila – sbírka kázání, výklad svatých čtení

·         U Husa nejde o církevní kázání, nýbrž o soubor lidově zaměřených traktátů (= vědecké pojednání)

-      H) Latinské a české listy

·         Nejvýznamnější jsou z období kostnického sněmu – proč – Hus promlouvá k celému národu

-      Význam J.Husa – revolučnost Husova učení (ukazoval i nápravy) reforma pravopisu, reforma kázání

HUSOVY SOUČASTNÍCI, HUSITSKÉ PÍSNĚ A LITERATURA HUSITSKÉHO OBDOBÍ

Součastníci

-      Petr z Mladoňovic

·         Doprovázel Jana Husa do Kostnice

·         Napsal spis: Zpráva o při mistra J.Husa vedené na koncilu kostnickém

-      Jeroným Pražský

·         Husův žák

·         Studoval v Oxfordu – odtud přivezl spisy

·         I on se vydal za Husem do Kostnice, aby svědčil v jeho prospěch, byl však zajat, uvězněn a rok po Husovi také upálen

-      Jakoubek ze Stříbra

·          Husův pokračovatel

·         Byl hlavou „pražanů“

·         Psal latinské traktáty, z nich některé dal napsat na zeď Betlémské kaple

-      Jan Rokycana

·         Hlavní ideovou oporou tehdejšího krále Jiřího z Poděbrad, stál v čele kališníků

-      Jan Želivský

·         Patřil k radikálům

·         Byl roku 1422 úkladně popraven, protože byl iniciátorem Pražské defenestrace

-      Jan Čapek

·         Významný kněz

·         Složil píseň Ktož jsú boží bojovníci

Husitské písně

-      Jsou dochovány ve dvou sbornících

·         Jistebnický kancionál

o   Nalezen u Jistebnice na Táborsku v roce 1872

o   Byl napsán ve druhé polovině 15.st.

·         Roudnický kodex

o   Napsán ve druhé polovině 15.st.

o   V tomto kodexu najdeme přesnější znění Husitských písní

-      Vznikaly:

·         Časové písně

o   Vyjadřovaly vztah k poměrům nebo k historických událostem, formou ostrého protestu -> proto se jim říkalo protestsongy

·         Duchovní písně

o   Písně o víře

·         Revoluční písně

o   Měly vlastenecký charakter

o   patří sem:

§  Povstaň, povstaň veliké město pražské

v  Má agitační charakter

v  Vyzývá k boji proti císaři Zikmundovi

§  Ktož jsú boží bojovníci

v  Byla symbolem husitství

§  Dietky, v hromadu se senděme

PAMÁTKY HUSITSKÉ DOBY

-      Budyšínský rukopis

·         Obsahuje tři spisy polemického charakteru:

o   Žaloba Koruny české – proti Zikmundovi

o   Porok (=výtka) – proti Zikmundovi

§  Kritizují české pány, kteří zvolili zrádného Zikmunda za českého krále bez účasti Prahy

o   Hádání Prahy s Kutnou Horou

§  Má formo symbolického sporu mezi představiteli husitů

v  Praha (krásná a moudrá žena)

v  a Katolická strana (Kutná Hora)

o   tu představuje nevzhledná stařena

-      Žižkův vojenský řád

·         Druh kázeňského řádu a také souhrn válečných a vojenských předpisů

-      Varvřinec z Březové

·         napsal Husitskou kroniku

o   Autor pohlíží na husitství střízlivě a naopak kritizuje jeho „výstřelky“ (např. ničení kulturních památek)

·         Složil ještě píseň o vítězství u Domažlic

 

-      V této době vzrostl zájem o českou Bibli a vznikla např. Leskovecká bible, Olomoucká bible, Boskovská bible

-      Mezi další polemické skladby patřila báseň s názvem Václav, Havel a Tábor

·         Tuto báseň u nás později vydal František Palacký

o   Obsah: Setkávají se tři pocestní – zástupci protichůdných názorových proudů. Havel je symbolem těch, kteří nesouhlasili ani s jednou ze znepřátelených stran a mění své názory podle toho, co je pro něho momentálně nejvýhodnější. Spory řeší ve vypáleném kostele, který je symbolem zničené země v době husitské. Václav byl odpůrce husitů a Tábor byl představitel jednoho křídla husitů.

-      V této době vyšla první česky tištěná kniha

·         Trojanská kronika v Plzni – 1468-1470

 

-      Václav Šašek z Bířkova

·         Představitel cestopisné literatury a napsal cestopis s názvem Deník

o   Vylíčil zde cestu do západních zemí, kterou podnikl švagr krále Jiřího z Poděbrad (pan Lev z Rožmitálu v letech 1465-1467)

o   později se tímto dílem inspiroval Alois Jirásek v knize Z Čech až nakonec světa

-      Hynek z Poděbrad

·         Byl to syn krále Jiřího z Poděbrad

·         Významný státník a diplomat

·         Jeho zásluhou bylo u nás uvedeno dílo Dekameron (Boccaccio)

·         Také sám literárně tvořil, psal povídky (např. Ctnost, rytíř a moudrost – předjímá Komenského Labyrint světa a ráj srdce) + psal také básnické skladby filosofického charakteru

-      Petr Chelčický

·         *1390 – 1460

·         Navazoval na Štítného, Husa a Viklef

·         Jeho základní myšlenky:

o   Odmítal jakoukoliv formu fyzického boje a násilí, a uznával pouze boj duchovní a slovní

§  => tímto učení ovlivnil ruského spisovatele L.N.Tolsten (tzv. Tolstojovstvi)

v  Neodporovat zlu nasilím

v  Morálně e sebevzdělávat, zdokonalovat

o   Prosazoval rovnost všech lidí před bohem

·         Stýkal se s představiteli Husitství, ale bojů se ze zásady nezúčastnil

·         Psal traktáty polemického charakteru:

o   O boji duchovním

§  polemizue zde o právu na spravedlivou válku, odmítá jakýkoliv tělesný

§  řídi se božím přikázáním (nezabiješ)

§  a uznává pouze boj duchovní

o   O trojím lidu

§  Odmítá rozdělení společnosti

v  Na pány, duchovní a poddané

§  A požaduje rovnost všech lidí

o   Postila

§  Souhrn názorů na církev, společnost a morálku

o   Sieť viery pravé

§  Jeho vrcholné dílo

§  Kritizuje zde společnost a církev, obsahem je přepracovaný biblický příběh o Lovu apoštola Petra na jezeře, kdy po neúspěšném lovu Petr znovu na příklad Krista rozhodí sítě a tentokrát je ryb tolik, že trhají sítě. Tento lov chápeme symbolicky (síť představuje církev a víru; ryby trhající síť představují pohoršení lidé, ze kterých se stávají kacíři), nejvíce síť trhají dvě ryby (= papež a císař), od dob, kdy síť víry potrhali tito dvě hrozné ryby, začala křesťanská láska mezi lidmi upadat.

·         Měl řadu svých následovníků, kteří se snažili uvést myšlenku do života a tak vznikla společnost náboženských horlivců – jednota bratrská a mluvčím byl Řehoř Krajčí

o   Vznikla v 50.letech 15.století

o   Řehoř Krajčí – v čele – díky němu známe jméno i dílo Petra Chelčického

o   Byla to náboženská skupina, kterou tvořili lidé různých stavů a povolání

o   Oslovovali se mezi sebou bratře, sestro

o   Z počátku byli pronásledování – protože chtěli myšlenky Chelčického realizovat

o   Zájmy jednoty hájili členové obranami

o   Později významnými členy jednoty bratrské byli:

§  Jan Blahoslav

§  Jan Ámos Komenský

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

KISS Concerts

(Kimesdaroa, 8. 2. 2019 14:10)

Interested in HARD ROCK? How about Kiss band? The band is on a tour this 2019 year all across Canada and USA. Visit https://www.rf-ages.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=125 to know more about KISS concert dates in 2019.

 

 

PortrétPoslední fotografie


Kontakt

velkaencyklopedie

velkaencyklopedie@seznam.cz


Mail listArchiv

Kalendář
<< listopad >>
<< 2021 >>
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Statistiky

Online: 2
Celkem: 1093177
Měsíc: 8395
Den: 205