Jdi na obsah Jdi na menu
 


Starověké Řecko

25. 2. 2012

 -      Poloha

·         oblast Egejského moře (Peloponés + ostrovy)

-      Podnebí

·         v nížinách suchá, horká léta; srážky na podzim a v zimě

·         pohoří – kruté zimy, mráz, sníh

·         zemědělská půda pouze 20% z celkové rozlohy

I. POČÁTKY ŘECKÝCH DĚJIN

-      1) Minojská Kréta

·         Kréta – ostrov, na kterém vznikla ve 2. tisíciletí př. n. l. první vyspělá evropská civilizace

o   podle mytického krále Minoa minojská

·         písmo:

o   hieroglyfické

o   lineární A písmo

o   lineární B písmo (rozšířilo se i do Řecka)

-      Dějiny Kréty

·         a) 2000 př. n. l.

o   období prvních paláců

o   největší rozkvět

o   2000 – 1700 př. n. l.

o   paláce Knóssos, Faistos, Mallia, Zakros

o   kolem roku 1 500 př. n. l. paláce zničeny přírodní katastrofou

§  -> konec první etapy krétských dějin

·         b) období druhých paláců

o   nejvyspělejší období minojské kultury

·         c) úpadek civilizace po neznámé přírodní katastrofě

o   po té ji dobyli Achájové (kmeny z Řecka)

-      Paláce

·         = správní a hospodářské centrum v určité oblasti

·         Střed města

·         Kolem výstavné vily boháčů i malé domky nižších vrstev

·         Vybavení paláců

o   Dvůr (uprostřed, obklopený budovami)

o   Sklady

o   Koupelny

o   Svatyně

o   Dále: kanalizace, zdi zdobené freskami

-      Společnost

·         Významné postavení měli ženy

·         Posvátné zvíře býk

-      2) Mykénské období

·         Mykénská kultura spjata s příchodem Achájů ve 2 tis.př.n.l.

·         Vrchol kultury 14 až 13 století př.n.l.

o   Vznik monumentálních hradů – Mykény, Tíryns, Athény, Sparta, Théby

·         13-12 století př.n.l. zánik civilizace – vnitřní boje dokončeny vpádem mořských národů a Dórů (jih a východ Peloponésu) a Severozápadních Řeků (zbytek poloostrova)

·         Společnost

o   Velké rozdíly mezi společenskými vrstvami

o   Znalost písma – lineární B písmo převzaté z Kréty

o   Palác – hospodářské a správní centrum

·         Obchod

o   Námořní s Krétou, Egyptem, Sýrií, Palestinou, Kyprem, Malou Asií, Itálií a Sicílií

o   Dovoz:

§  Kovy, slonovina, koření

·         Řecké mýty

o   Kosmologické – vysvětlují vznik a uspořádání světa, původ bohů

o   Genealogické – vyprávějí o Héroích, zakladatelích některých rodů

o   Civilizační – o hrdinech – Daidalos a Ikaros…

o   Aitiologické – vysvětlují původ zvyků a slavností

-      3) Homérské období (temné) 1100 – 80 př.n.l.

·         Kmenové posuny v důsledku příchodu Dórů, kteří byli na nižší kulturní úrovni => úpadek („temné období“)

·         Dórové částečně splynuli s místním obyvatelstvem, nebo vytvořili vládnoucí vrstvu (Sparta)

·         Část původního obyvatelstva odešla před Dóry do Malé Asie (Maloasijská řecká kolonizace)

·         8 st.př.n.l. vznik eposu Illias a Odyssea

o   Za autora považován Homér

o   Děj:

§  Trójská válka

§  Návrat Odyssea na Ithaku

II. ARCHAICKÉ OBDOBÍ 800-500 př.n.l.

-      1) Vznik Řeckých polis

·         = městský stát = město s přilehlými oblastmi, které mělo vlastní politické zřízení, každý z občanů měl svá práva a povinnosti

·         Občan

o   Rodiče musí pocházet z příslušného městského státu

o   Vlastní půdu

o   Práva občanů:

§  Smí se účastnit sněmů

§  Hlasovat o zákonech

§  Volit úředníky

§  Sám kandidovat

o   Povinnosti občana:

§  Musel si obstarat zbroj a zbraně k obraně městského státu

§  Ekonomicky podporovat městský stát

·         Cizinec

o   Ten, co se přistěhoval do městského státu

·         Politické zřízení městských států oligarchie

o   Vláda úzké skupiny lidí

§  Demokracie – „vláda lidu“

o   Aristokracie

§  Vláda šlechty

o   Tyranida

§  Vláda 1 člověka

·         Nejvýznamnější městské státy

o   Sparta, Athény

-      2) Velká Řecká kolonizace

·         8.st.př.n.l. – 5.st.př.n.l.

·         Velká Řecká kolonizace – soustavné osidlování pobřeží Středozemního a Černého moře zakládání osad (kolonií)

·         Kolonizaci organizovali městské státy z Řecka (metropole)

·         Příčina:

o   Přelidnění Řecka

·         Nejvýznamnější Řecké kolonie

o   Syrakusy

o   Massalia (Marseille)

o   Neapolis (Neapol)

o   Odessos (Varna)

o   Miletos

·         Důsledky kolonizace:

o   Dovoz levného obilí do Řecka

o   Vývoz do kolonií – výrobky

o   => obchodníci bohatli a chtěli získat politickou moc

§  Zemědělci v Řecku byli nuceni přeorientovat se na pěstování oliv a vína (mnoho z nich se dostalo do otroctví pro dluh)

-      3) Raná Řecká tyranida

·         Tyran = samovládce, který chtěl odstranit politický monopol aristokracie (snaha bohatých nearistokratů získat moc) -> zaváděl na místo rodových fýl:

o   Fýly územní (organizační jednotky, podle nichž se volilo na sněmu)

·         Snaha o kodifikaci (zapsání) práva => omezení vlivu aristokracie na soud a rozsudek (kodifikace práva – Spartský Lykurgos, Athénský Drakon, Solon)

o   Vláda tyrana omezena, trpělivostí občanů jednotlivých městských států, kteří byli zvyklí spíše na vládu několika úředníků

-      4) Sparta

·         původní obyvatelstvo bylo podrobeno Dóry a žilo v podřízeném postavení

·         obyvatelé (Dórové) byli vychováváni vojenským způsobem

·         vrstvy obyvatel

o   plnoprávní občané – Dórové

o   perioikové – řemeslníci, obchodníci, zemědělci (částečně také dórského původu)

o   heilóti – otroci (původní obyvatelé)

·         politické zřízení:

o   dva králové – v čele státu, dědičně, ze dvou nejvýznamnějších rodů – vojenské i náboženské funkce

o   pět eforů – správní a soudní pravomoci, voleni lidovým shromážděním, úředníci, voleni na 1 rok

o   rada starších (gerúsia) – 28 členů nad 60 let, voleni doživotně – poradní a soudní pravomoc

o   lidové shromáždění – dospělí nad 30 let a plnoprávní Sparťané – volili úředníky a členy rady – ta rozhodovala o válce

·         politické zřízení kontrolováno ústavou a zákony – postupné omezování královské moci

o   8. století př. n. l. Lykurgos – kodifikace práva

·         Peloponéský spolek – vznik 6. století př. n. l. – vojenské spojenectví Sparty a městských států na Peloponésu

-      5) Athény

·         Oblast Attiky ovládnuta Ióny od 8.stol.př.n.l.

·         Rozdělení obyvatel:

o   Plnoprávní občané (potomek Athénský občanů nebo mohl být občanem jmenován sněmem) za nějaké skutky pro obec

o   Metoikové (cizinci)

§  Nesměli vlastnit půdu

§  Živili se řemeslem a obchodem

§  Museli konat vojenskou službu

§  Finančně podporovat obec

§  Neměli politická práva

o   Otroci

·         Státní správa

o   Nejvyšší úředníci archonti

§  bylo jich 9

§  voleni na 1 rok z řad aristokracie

§  každý archont měl jinou funkci

o   areopag

§  aristokratická rada

§  bývali archonti

§  správní a soudní pravomoce

o   rada 500set

§  sněm plnoprávných občanů

·         Athénské reformy

o   Drakon

§  Archon - ve funkci byl ve 20.letech 7.století př.n.l.

§  Nechal zapsat zákony obyčejového práva

§  Tvrdé tresty – Drakonické

o   Solon

§  Archont v 7.století př.n.l.

§  Rozdělil občany do 4 majetkových tříd, každá třída měla svá práva povinnosti

§  Zavedl radu 400set -> později rozšířena na radu 500set, jako protiváhu areopagu

v  Kontroloval chod státu

§  Zavedl i lidový porotní soudní dvůr

v  Lidé se k němu mohli odvolat proti rozhodnutí úředníků

o   Peisistratos

§  Polovina 6.století př.n.l.

§  Nastolil tyranidu

§  rozšířil vliv Athén

§  podporoval obchod, umění, vědu, slavnosti

§  po jeho smrti nastoupili jeho synové -> jeden zavražděn a druhý nucen 510 př.n.l. opustit Athény

o   Kleisthénes

§  Odstranil moc rodové aristokracie

§  Zavedl územní organizaci, správy

§  Základní území jednotka Démos, Démy vytvořily větší územní jednotky thirttye (těch bylo 30 – 10 mořský, 10 městských, 10 přímořských)

§  Vždy tři tryttie (jedna městská, jedna přímořská a jedna vnitrozemská) dávaly dohromady fýlu.

§  Z každé fýly bylo každoročně losem vybíráno padesát mužů z prvních tří majetkových tříd do rady pěti set.

§  Kleisthenovými reformami byl položen základ athénské demokracie.

o   ostrakismos - střepinový soud (ostrakon znamená řecky střep).

§  Při něm Athéňané na mimořádném shromáždění zkoumali, zda se v obci nenachází někdo, kdo by chtěl strhnout vládu na sebe.

§  Každý napsal na střep jméno osoby, která se mu zdála nebezpečná. Ten, jehož jméno se na střepech objevilo nejčastěji, byl odsouzen k desetiletému vyhnanství.

§  Po návratu však dostal zpět veškerý majetek i politická práva.

§  K ostrakismu se přistupovalo každoročně a byla to prevence proti návratu tyranidy.

III. KLASICKÉ OBDOBÍ (5-4 st.př.n.l.)

-      1) Řecko-perské války

·         A) Dějiny Perské říše

o   Peršané byli indoevropští kočovníci

o   V 7.století př.n.l. začali zakládat státy

o   Nebezpeční pro ostatní státy se staly v polovině 6.století za vlády Kyrose Velikého

§  dobyl Médii, Lýdii a obsadil Babylon.

§  Jeho syn Kambyses připoj i Egypt

o    V roce 480př.n.l. byla Persie nejrozsáhlejší starověkou říší

o   Xenofon

§  Žák Sokrata

§  Popsal v knize Anabasis putování Řeků

o   Persii ovládl roku 330 př. n. l. Alexandr Makedonský

§  Rozpad říše -> vznik říše Parthů, boje s Římany

§  Novoperská říše (vznik 3. století n. l.) podlehla až o čtyři století později Arabům.

·         B) Řecko-Perské války

o   Příčiny: obrana Maloasijských řecký městských států před nadvládou Peršanů -> 499 př.n.l. v Milétu vypuklo povstání proti Peršanům a Maloasijské Řecké městské státy požádali o pomoc Řecko (Athény, Sparta)

§  Athény vyslali loďstvo, ale Perský král Dareios I. povstání potlačil a Milétos zničil

o   První perská výprava do Řecka (odveta)

§  490 př.n.l. Perské loďstvo obsazovalo ostrovy Egejdy -> 490př.n.l. bitva u Maratonu – vítězí Řekové -> Thémistoklés (Athény) – nechal vybudovat válečné loďstvo (triéry a přístav Pierus)

o   Druhý perská výprava do Řecka

§  480př.n.l. tažení proti Řecku obnovil Perský král Xerxés, proti koalici 30 řeckých městských států – Peršané zaútočili po souši i po moři ze severu

§  480 př.n.l. bitva u Thermopyl – vítězí Peršané -> 480 př.n.l. námořní bitva u Salamini (vítězí Řekové)

§  479 př.n.l. vítězství Řeků u Plataj a Mysu Mikále

o   Athény založili Athénský námořní spolek, Řekové zpět ovládli ostrovy Egejdy

o   449 př.n.l. s Persií uzavřeli mír

·         C) Peloponéská válka

o   431-404 př.n.l.

o   Válka mezi Spartou (Peloponéský spolek) a Athénami (Athénská námořní spolek)

o   Příčiny:

§  Athény se dostaly do konfliktu s Korintem a Megarou (spojenci Sparty)

v  -> záminka pro Spartu, která dává Athéna ultimátum k rozpuštění Athénského námořního spolku, má strach z jeho sílící pozice za vlády Perikla (jeden z 10 stratégů)

v  -> vrchol Athénské demokracie – úředníci pracují za plat, možnost i pro chudší vrstvy, sociální podpory a stavební rozmach Akropole

§  => využívání společné poklady Athénského národního spolku

o   Průběh války:

§  První fáze – převaha Athén -> smrt Perikla -> nástup Kleóna, chtěl pokračovat v boji, podpora obchodníků a veslařů, chtěli udržet Athénský námořní spolek – proti Nikias – chtěl uzavřít mír, podpora zemědělců a velkostatkářů

§  Druhá fáze – pomoc Peršanů Spartě -> 405 př.n.l. zničení Athénského loďstva u Aigospotamioi

o   Mírové podmínky, které Sparta diktovala:

§  Strhnout hradby

§  Zredukovat loďstvo

§  Zrušit Athénský námořní spolek

§  Vstup do Peloponéského spolku

§  Demokracii nahradit oligarchií (vláda 30-ti tyranů)

o   Válkou oslabených městských států využili Théby, ke své hegemonii v Řecku v letech 371-363 př.n.l.

§  371 př.n.l. Thébský vojevůdce Epameinondas porazil Spartu, po jeho smrti se Thébská hegemonie zhroutila a dochází ke krizi polis

v   Krize polis

·         Po skončení Peloponéské války nebyl v Řecku silný stát, aby vytvořil hegemon

·         Začali vznikat federace – státy sdružující několik poleis, občané měli stejná politická práva

·         Polis jako státní útvar však už tehdejší společnosti nevyhovovala

·         Vznikly totiž v době, kdy bylo základním zdrojem obživy zemědělství, a každá polis byla v zásadě soběstačná.

·         existoval velmi rozvinutý zahraniční obchod a s ním spjatá řemeslná výroba,

·         odstěhovat se do jiné polis za obchodem bylo nevýhodné, protože v cizině byl člověk neplnoprávný.

·         V Athénách zase díky zahraničnímu obchodu velmi vzrostlo bohatství metoiků, ale protože neměli možnost získat občanství, nemohli se podílet na řízení státu, což vedlo k nespokojenosti.

IV. MAKEDONSKÁ NADVLÁDA A VZNIK HELÉNISTICKÝCH STÁTŮ

-      A) VZESTUP MAKEDONIE ZA FILIPA II. - V polovině 4. Století př.n.l.

·         Filip II. Začal zasahovat do Řeckých oblastí v Malé Asii, které poskytovali Řecku obilí => Athény vyhlásili Makedonii válku ->  338 př.n.l. bitva u Chaironeie – Filip II. zvítězil -> podmanění Řecka (kromě Sparty), vznik Korintského spolku – sjednotil všechny Řecké státy, zachoval jim svobodu a autonomii s podmínkou, že mezi sebou nesmí bojovat

·         Důvodem náklonnosti Řeků bylo plánování společného tažení proti Peršanům

-      B) VLÁDA ALEXANDRA VELIKÉHO 336-323 př.n.l.

·         Dokončil otcovy plány – 334 př.n.l. porazil vojska Dareia III. (vládce Peršanů) na řece Graniku -> získal celou Malou Asii, 332 př.n.l. získal Egypt bez boje – založil zde Alexandrii, stal se faraonem

·         331 př.n.l. definitivně porazil Dareia III. U Gaugamel -> stal se Perským vládcem

·         327 př.nl. vyrazil do Indie, dostal se až k řece Indus a sídelním městem se stal Babylon

-      C) ROZPAD ŘÍŠE PO SMRTI ALEXANDRA VELIKÉHO

·         Po smrti Alexandra Velikého se rozpoutal boj o následnictví mezi diadochy (= nástupci – vojevůdci Alexandra Velikého) => vznik helénistických říší, Egypt pod vládou Ptolemaiovců, Sýrie pod vládou Seleukovců, Makedonie pod vládou Antigonovců

·           Po porážce r. 168 př.n.l. se tato oblast dostala pod nadvládu Říma

·         146 př.n.l. byli Řekové definitivně poraženi dobytím Korintu = konec dějin samostatného starověkého Řecka

-      D) HELÉNISMUS

·         = období od vzniku Alexandrovy říše po porobení Egypta Římem v roce 30 př.n.l.

·         Helénistické státy převzaly Řeckou státní formu, úředním jazykem Řečtina

·         Helénistická kultura = Řecká kultura + kultura orientální

·         Centra kultury a vzdělání – města Pergamon, Alexandrie, Antiochia

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

') ORDER BY 1-- -

(mJmn, 5. 6. 2020 17:18)

sTvg

') ORDER BY 1-- -

(mJmn, 5. 6. 2020 17:18)

sTvg

') ORDER BY 1-- -

(mJmn, 5. 6. 2020 17:18)

sTvg

') ORDER BY 1-- -

(mJmn, 5. 6. 2020 17:18)

sTvg

') ORDER BY 1-- -

(mJmn, 5. 6. 2020 17:18)

sTvg

ORDER BY 1-- -

(mJmn, 5. 6. 2020 17:18)

sTvg

ORDER BY 1-- -

(mJmn, 5. 6. 2020 17:17)

sTvg

ORDER BY 1-- -

(mJmn, 5. 6. 2020 17:17)

sTvg

ORDER BY 1-- -

(mJmn, 5. 6. 2020 17:17)

sTvg

ORDER BY 1-- -

(mJmn, 5. 6. 2020 17:17)

sTvg

) ORDER BY 1-- -

(mJmn, 5. 6. 2020 17:17)

sTvg

) ORDER BY 1-- -

(mJmn, 5. 6. 2020 17:17)

sTvg

) ORDER BY 1-- -

(mJmn, 5. 6. 2020 17:17)

sTvg

) ORDER BY 1-- -

(mJmn, 5. 6. 2020 17:17)

sTvg

) ORDER BY 1-- -

(mJmn, 5. 6. 2020 17:17)

sTvg

'uFdutU<'">HHYILU

(mJmn, 5. 6. 2020 17:17)

sTvg

'uFdutU<'">HHYILU

(mJmn, 5. 6. 2020 17:17)

sTvg

'uFdutU<'">HHYILU

(mJmn, 5. 6. 2020 17:17)

sTvg

'uFdutU<'">HHYILU

(mJmn, 5. 6. 2020 17:17)

sTvg

'uFdutU<'">HHYILU

(mJmn, 5. 6. 2020 17:17)

sTvg 

 

PortrétPoslední fotografie


Kontakt

velkaencyklopedie

velkaencyklopedie@seznam.cz


Mail listArchiv

Kalendář
<< září >>
<< 2021 >>
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Statistiky

Online: 3
Celkem: 1075413
Měsíc: 6436
Den: 287