Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Vegetativní orgány

3. 2. 2012

 A/ VEGETATIVNÍ ORGÁNY

Kořen

Charakteristika:

·         podzemní orgán

·         nikdy nenese listy

·         roste neomezeně (vrcholový meristém)

·         heterotrofní (neobsahuje chlorofyl)

·         nemá kutikulu ani průduchy

 

Funkce:

·         upevňovací

·         nasávací (nasává vody a minerální látky)

·         zásobní

·         kořen je založen již v zárodku semene

o   při klíčení vyrůstá nejprve kořínek (radikula)

§  -> proniká do půdy

·         -> kořen hlavní

o   z něj vyrůstají postranní kořeny

o   -> kořenový systém = soubor všech kořenů jedné rostliny

·         2 typy kořenového systému:

1) Kořen hlavní + kořeny postranní (allorhizie)

·         dvouděložné rostliny a většina nahosemenných rostlin

2) Svazčitá kořenová soustava (homorhizie)

·         hlavní kořen zaniká, je nahrazen svazkem kořenů náhradních (adventivních)

·         druhotně netloustnou

·         jednoděložné rostliny (kapraďorosty)

 

Vnitřní stavba kořene

1) Příčný průřez kořenem

a) rhizodermis(pokožka kořene)

·         jednovrstevná

·         bez kutikuly a bez průduchů

·         kořenové vlásky

o   vychlípením pokožkových buněk

§  -> kořenové vlášení

o   funkce: zvětšují plochu pro nasávání

b) primární kůra

·         mezi rhizodermis a středním válcem

·         vícevrstevná

·         parenchymatické buňky (živé)

·         endodermis = nejvnitřnější vrstva primární kůry

o   buňky mají ztloustlé buněčné stěny

c) střední válec

·         parenchym

·         cévní svazek:

o   paprsčitý

o   druhotným tloustnutím se mění na bočný

·         pericykl

o   vnější vrstva středního válce

o   latentní meristém (skryté dělivé pletivo)

o   funkce: zakládání postranních kořenů

·         dřeň

o   uprostřed středního válce

 

2)Podélný průřez kořenem

a) kořenová čepička

·         vzrostný vrchol (iniciála)

o   na růstovém vrcholu kořene (vzniká z vrcholového meristému)

·         usnadňuje pronikání kořene půdou (vnitřní buňky čepičky slizovatí)

·         růstové zóny kořene:

o   zóna dělivá

o   zóna prodlužovací

o   zóna absorpční (diferencovaná)

§  buňky už jsou rozlišené podle funkcí

b) pokožka (rhizodermis)

c) primární kůra (parenchym)

d) střední válec

Metamorfózy kořene

·         ztloustlé kořeny (mrkev, petržel…)

·         kořenové hlízy (jiřiny, vstavače…)

·         vzdušné kořeny (monstera, orchideje…)

o   umožňují příjem vzdušné vlhkosti

·         příčepivé kořeny (břečťan, psí víno)

o   přichycovací funkce

·         haustoria – přísavky (jmelí – poloparazit)

o   sání roztoků z cévních svazků hostitele

 

Stonek

Charakteristika:

·         obvykle nadzemní orgán

·         nese listy, pupeny a reprodukční orgány

Funkce:

·         mechanická

o   nese listy, pupeny, květy

·         vodivá

o   spojení mezi kořeny a listy (asimilační a transpirační proud)

·         zajišťuje v prostoru optimální polohu pro listy a květy

·         asimilační

o   hlavně u bylin (zelený stonek s chloroplasty)

·         zásobní

o   jen u některých rostlin

·         stonky bývají článkované (růst není rovnoměrný)

o   uzliny

§  místa, kde vyrůstají listy (u trav kolénka)

o   články

§  úseky mezi uzlinami

·         oddenek = podzemní stonek

·         prýt = stonek s listy

·         stonek je založen už v zárodku semene

Typy stonků

·         podle tvaru a konzistence:

1) Stonek bylin

·         dužnatý, nezdřevnatělý

·         na zimu odumírá

a) lodyha

·         olistěný bylinný stonek

b) stvol

·         bezlistý stonek, zakončený květem nebo květenstvím

·         listy v přízemní růžici

c) stéblo

·         dutý stonek rozdělený uzlinami (kolénky) na články

 

2) Stonek dřevin

·         zdřevnatělý

·         druhotně tloustne

a) kmen

·         nerozvětvená část stromu

·         spojuje kořeny s korunou

b) keř

·         stonky se větví hned od země

o   celé dřevnaté

c) polokeře

·         zdřevnatělé pouze spodní části stonků, horní části bylinné

 

·         podle průřezu:

a) válcovitý

b) čtyřhranný

·         hluchavka

c) trojhranný

d) rýhovaný

Stavba stonku

Vzrostný vrchol stonku

·         tvořen meristematickými buňkami ve formě pupenu

·         není chráněn čepičkou

·         stonek roste po celý život ve vzrostném vrcholu a v oblasti článků (internodií)

 

1) Primární stavba:

·         neztloustlý (zelený) stonek (u JDR po celý život)

Epidermis(pokožka)

·         kryta kutikulou

·         průduchy

·         buňky těsně u sebe

Primární kůra

·         ochranná a zásobní funkce

·         několikavrstevná

o   vnější buňky obsahují chloroplasty -> asimilační funkce

o   vnitřní vrstva = endodermis, nebo škrobová pochva

§  obsahuje zásobní látky, často v oddencích

Střední válec

·         pericykl:

o   jednovrstevný

o   zakládá náhradní kořeny

·         cévní svazky:

o   bočné

o   u DDR uspořádány v kruhu

o   u JDR roztroušené

·         dřeň:

o   parenchymatické buňky ve středu stonku

o   někdy odumírají -> dutý stonek

o   z ní vybíhají mezi cévní svazky dřeňové paprsky

 

2) Sekundární stavba stonku:

·         stonek druhotně tloustne (u nahosemenných a DDR)

o   činností sekundárních meristémů (kambium, felogen)

 

Větvení stonku

1) Vidličnaté

2) Postranní

a) hroznovité

·         postranní stonky nepřerůstají stonek hlavní

b) vrcholičnaté

·         postranní stonky přerůstají stonek hlavní

 

Pupeny

·         základy budoucích rostlinných orgánů (stonků, květů, listů)

a) vrcholový pupen

·         na vrcholu stonku

b) úžlabní pupeny

·         v úžlabí listu

 

Metamorfózy stonku

Brachyblasty

·         = zkrácené postranní stonky

·         vyrůstají z nich např. jehlice (modřín), květy (jabloň)

Kolce

·         stonkové trny

·         ochranná funkce

·         vznik přeměnou brachyblastů (např. trnka, hloh)

Stonkové hlízy

·         vznikají ztloustnutím stonků

·         zásobní funkce (např. kedluben)

Oddenek

·         = podzemní stonek

·         zásobní funkce,vegetativní rozmnožování (např. kosatec, pýr, přeslička)

Oddenková hlíza

·         ztloustnuté části oddenku

·         zásobní funkce, vegetativní rozmnožování (např. brambory)

Šlahouny

·         výběžky – rozmnožovací funkce (zakořeňují)

·         např. jahodník

Stonkové úponky

·         vznikají přeměnou vedlejších stonků

·         přichycovací funkce

·         např. vinná réva

 

 

List

·         postranní orgán cévnatých rostlin

·         obvykle zelený, má omezený růst

·         zakládá se v podobě pupenu, který vzniká z meristému vzrostného vrcholu stonku

·         má omezené trvání (po skončení vegetačního období opadávají)

o   výjimkou jsou jehličnany

Funkce:

·         fotosyntéza

·         transpirace (odpařování vody)

·         výměna plynů

Typy listů:

·         během vývoje rostlin vznikají tři typy:

1) Děložní listy

2) Asimilační listy

3) Listeny

 

1) Děložní listy

·         = zárodečné listy

·         jednodušší

·         tvarem se liší od pravých listů

·         jsou založeny již v zárodku semene – vyživují ho

o   -> zásobní funkce

·         počet děloh je různý:

o   jednoděložné rostliny (jedna děloha)

o   dvouděložné rostliny (dvě dělohy)

o   nahosemenné rostliny (2-18 děloh)

 

2) Asimilační listy

·         typické listy – probíhá v nich fotosyntéza

·         listová čepel a řapík

·         pokud řapík chybí -> listy přisedlé (typické pro JDR)

·         palisty = párové listové útvary

o   bývají vytvořeny u báze řapíku

o   palisty se mohou přeměnit v trny (trnovník akát)

 

3) Listeny

·         redukované listové útvary v oblasti květu nebo květenství

·         ochranná funkce

·         zelené nebo výrazně zbarvené

·         mohou tvořit soubory listenů

o   -> zákrov

§  pod úborem hvězdnicovitých rostlin (např. pampeliška)

o   -> obal

§  pod složeným okolíkem miříkovitých rostlin

 

 

Rozlišujeme listy:

1)Dvoulící

·         rozdíl mezi vrchní a spodní stranou

2)Jednolící

·         stejná vrchní a spodní strana

Čepel může být:

1) Souměrná

·         většina rostlin

2) Nesouměrná

·         jilm, begonie

Různolistost(heterofylie)

·         na jedné rostlině se současně vyskytují listy různého tvaru (topol, břečťan)

 

Typy listů podle tvaru čepele

1) Jednoduché listy

2) Složené listy

 

1) Jednoduché listy

a) celistvé

·         čepel celistvá, nečleněná (lípa)

b) dělené listy

·         čepel členěná různě hlubokými zářezy (dub, javor)

 

2) Složené listy

·         čepel je složená z lístků

a) zpeřené listy

·         lichozpeřené

o   list zakončený jedním lístkem (akát)

·         sudozpeřené

o   koncový list chybí (hrách – místo něj má úponku)

b) dlanitě složené listy

·         lístky vyrůstají z vrcholu řapíku

·         podle počtu lístků rozlišujeme např.:

o   trojčetný

o   pětičetný

o   sedmičetný

 

Postavení listů na stonku

1) Střídavé listy

·         z každé uzliny vyrůstá jeden list

·         listy jsou uspořádány ve spirále (př. bříza)

2) Vstřícné listy

·         z každé uzliny stojí proti sobě dva listy

·         křižmostojné – listy nad sebou pootočeny vzájemně o 90° (hluchavka)

3) Přeslenité listy

·         z každé listy vyrůstají nejméně tři listy (vraní oko čtyřlisté)

 

Vnitřní stavba listu

Epidermis

·         na svrchní i spodní straně listu

·         kryta kutikulou, obsahuje průduchy

Mezofyl

·         tvořen parenchymem

·         nachází se mezi svrchní a spodní pokožkou

·         u většiny rostlin rozlišen:

o   palisádový parenchym

o   houbový parenchym

Palisádový parenchym

o   pod svrchní pokožkou list

o   tvoří jej protáhlé buňky uspořádané kolmo k pokožce

o   mají velké množství chloroplastů -> hlavní asimilační pletivo

Houbový parenchym

o   tvoří jej buňky nepravidelného tvaru

o   málo chloroplastů

o   hodně intercelulár

§  jsou ve spojení s průduchy

 

Cévní svazky

·         funkce vodivá a zpevňovací

·         typ bočný

·         vstupují do listu řapíkem, v čepeli se větví

·         uspořádání cévních svazků (žilek) v čepeli = listová žilnatina

o   typy:

§  zpeřená

§  dlanitá

§  rovnoběžná

 

Metamorfózy listu

Cibule

·         zásobní orgán – nejčastěji cukry

Listové trny

·         kaktus, pcháč, bodlák

Dužnaté listy

·         sukulenty – zásoba vody

Listové úponky

·         hrách

Listy masožravých rostlin

·         lákání a chytání hmyzu – láčkovka

 

Náhledy fotografií ze složky Botanika


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

 

PortrétPoslední fotografie


Kontakt

velkaencyklopedie

velkaencyklopedie@seznam.cz


Mail listArchiv

Kalendář
<< duben >>
<< 2021 >>
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Statistiky

Online: 4
Celkem: 1050864
Měsíc: 9641
Den: 202